کوره های عملیات حرارتی

شـرکت بهمن پروفیل دارای کوره اجینگ پیشـرفته مجهز به سنسـور های کنترل حرارتی اسـت کـه تمـام پروفیـل ها را در طول زمـان عملیـات حرارتـی به طـور دقیق کنتـرل می نماید تا سـختی مـورد نظـر ، مطابـق با اسـتاندارد و به طور یکسـان در تمامـی طول پروفیل حاصل شـود.

_

کوره آنیل

برای آلیاژهای عملیات حرارتی پذير وهمچنين غير عمليات حراراتى پذیر انجام فرایند آنیل از جمله برای حذف تاثیرات ويژه كار سرد است .این عملیات به وسیله حرارت دهی در محدودە حرارتی300 درجه سانتیگراد (برای عملیات محصولات بسته اى) و تا مقدار 450 درجه سانتیگراد (برای عملیات پیوسته)است. این بخش با در اختیار داشتن یک دستگاه كوره 10 تن قادر است انواع عملیات آنیل (آنیل كامل، آنیل جزیی، آنيل تنش زدايى) را براساس استانداردهای جهانى (4473 ASTM-OHIO) به انجام رساند.به طور مثال برای یک آلیاژ با مقدار مشخص زمان لازم برای نرم سازی میتواند از چندین ساعت در دمای کم تاچند ثانیە در دمای زیاد تغییر کند.

_

کوره هموژنایزینگ

بیلت های ریخته گری شده به روش DC قبل از اکستروژن همگن می شوند زیرا بیلت در شرایط ریختگی كیفیت نامطلوب وكارپذيرى پائینی دارد که از آن جمله می توان به جدایش دندریتی و مرزدانه ای،محلول هاى فوق اشباع از رسوبات، وجود برخى از عناصر آلياژى به صورت محلول و یا رسوبی و رسوب نا همگن در مرز دانه و مرز سلولی اشارە کرد کەاین اثرات را می توان باهمگن سازی بیلت ریختگی تا حدودی و یا به طور کامل از بین برد . به طور کلی هدف نهایی از همگن کردن محصولات،دستیابی به حل سازی،رسوب دھی و یکنواخت کردن توزیع عناصر آلیاژی است .این بخش مجهز به کوره ای10 تن می باشد که قادر است انواع خانواده های کار مکانیکی شوندە آلومینیوم را همگن کرده و در بازار عرضه نماید.

_

کوره ایجینگ

عملیات حرارتی ایجینگ یک فرآیند سخت رسوبی یا پیرسختی  می باشد كه طى آن رسوبات با خروج عناصر وت ركيبات فوق اشباع در درجه حرارت حدود 200-180 درجه سانتیگراد و به مدت 10-7 ساعت به صورت ایج مصنوعی رسوب یافته و باعث افزایش سختى آلومینیوم میگردد. به طور کلی پیر سختی مرحلە نهایی ایجاد خواص مورد نیاز در آلیاژهای آلومينيوم عمليات حرارتى پذير است. بهمن پروفيل با در اختيار داشتن کوره ایج 5 تن با طول 8 متر، مجهز به سيستم كنترل PLC توانایی انجام عملیات ایج یک مرحله ای و يا چند مرحله ای رابه صورت کاملا کنترل شده داراست.

_

کوره سولوشن

برای سخت كردن يک آلياژ آلومينيوم از طريق فرايندهای سختى رسوبى ابتدا قطعه را حرارت داده تا عناصر آلياژى و تركيبات بين فلزى آن کاملا به فاز جامد ( دمای انحلال جامد) درآیند . در این حال درجه حرارت مورد نیاز بستگی به ترکیب شیمیایی آلیاژ خواهد داشت. پس از نگه داری پروفیل در درجه حرارت انحلال به مدت زمان لازم (بسته به ضخامت قطعه) پروفیل با سقوط درون یک تانک آب به سرعت سرد خواهد شد تا عناصر و ترکیبات بین فلزی موجود در محلول به صورت فوق اشباع باقی بمانند.این قسمت اول فرایند سختی می باشد. به طور معمول محیط سرد کردن سریع درفرآیند کوئینچ، آب سرد در دمای 29 درجە سانتیگراد می باشد و همچنین در صورتی که خطر پیچیدگی قطعه به دلیل شکل و ضخامت آن مطرح باشد عمل کوئنچ در آب داغ انجام میگیرد . در این میان كنترل سرعت سرد شدن قطعات اهمیت بسیار بالایی دارد به خصوص در مقاطع نازک،زیرا در صورت تجاوز زمان کونچ از حد تعیین شده خطر رسوب در مرزدانه و آمادگی خوردگی بین دانه ای به وجود خواهد آمد. اين بخش با در اختيار داشتن يک دستگاه كوره سولوشن الكتريكى توانايى عمليات بر روى انواع مقاطع تاطول 3 متر وحجم 1000 کیلوگرم را بە صورت عمودی و مطابق با استاندارد 6088-AMS - H را داراست.

کوره سولوشن