واحد ترمال بریک

بهمن پروفیل دارای بخش ترمال بریک با تکنولوژي روز اروپا

ایـن واحـد بـا اسـتفاده از تکنولـوژی روز اروپـا و با در اختیار داشـتن خط کامـل ترمال بریک کـه مجهز به دسـتگاه زیـگ زاگ زن، پلی آمیـد کـش، دوخـت و تسـت مقاومـت می باشـد، مبـادرت بـه تولیـد پروفیل های ترمـال بریـک مطابق بـا اسـتانداردهای روز دنیا نموده اسـت.

بعـد از اتمـام مرحلـه دوخـت، پروفیـل توسـط دسـتگاه تسـت مقاومـت مـورد آزمایش قـرار می گیـرد تا از تحمـل فشـار وزن بـه سـطح پروفیـل اطمینان حاصل شـود.

تیغه هـای پلی آمیـد اسـتفاده شـده در ایران الکـس از بهترین نـوع پلی آمیدهـای اروپایی می باشـد که خواص مکانیکـی خـود را در حرارت هـای بـالا و در برابر مواد شـیمیایی و آب و اشـعه UV حفظ می کند.