اهمیت کنترل کیفیت را می توان از چندید دیدگاه بررسی کرد.

در جهـت اطمینـان هـر چـه بیشـتر از کیفیـت محصـولات تولیـدی، واحـد کنتـرل کیفی بـا در اختیار داشـتن آزمایشـگاه مرکـزی مـدرن و مجهز اندازه گیـری و آزمون هـای گوناگون این امـکان را دارا میباشـد کـه کلیـه مراحل تولید را از ابتـدا تا انتها مـورد نظـارت دقیق و مسـتمر قـرار دهد.

_

واحد کنترل کیفیت

کنترل کیفیت یعنی توسعه،طراحی تولید و ارائه خدمات به محصولات با کیفیت و اقتصادی و قابل استفادهای که باعث رضایت همیشگی مصرف کننده شود.
از طرفی دارا بودن استاندارد های بين المللی و ملى به تنهايى ضامن كيفيت محصول نمى باشد. لذا شركت برآن شدكه علاوه برداشتن استانداردهای ملی و بینالمللی با بهرەگیری از امكانات و تکنولوژی روز و همچنین نیروی مجرب اقدامبه تاسیس واحدکنترل کیفی باتوجە به نیاز روزانه و دورەای مصرف کنندگان نماید.البته كيفيت رانبايستى فقط كيفيت محصولات تلقى كرد بلكه وقتی بادید وسیع به آن نگاهکنیم به معنی کیفیت کار،کیفیتخدمات،كيفيت اطلاعات، كيفيت فرآيند توليد، كيفيت واحدها،به کار گماردن افراد مجرب (از جملە کارگران و مهندسان و مدیران) کیفیت سیستم،کیفیت شرکت و غیره می باشد.شركت بهمن پروفيل بادراختيار داشتن واحد كنترل كيفيت مركزى و واحدهاى سيار مستقر در خطوط توليد در تمام مراحل از مرحله ثبت سفارش تاتحویل محصولن هایی به عنوان چشم ناظر مشترى در تمامى مراحل احاطه كامل داشته ونسبت به ارائه محصول نهایی خود اقدام مینماید.
واحدهاى كنترل كيفيت مستقر در شركت:

 • اکستروژن : کنترل ابعاد، اندازە پروفیل های تولیدی، کنترل دمای بیلت به هنگام اکستروژن،کنترلدمای پروفیل خروجی از اکستروژن،کنترل تابیدگی و پیچیدگی پروفیلها

 • پوشش سطح: کنترل ضخامت پوشش، كنترل فام وشيد،چسبندگی پوشش به سطح

 • آلیاژ سازی :کنترل ونمونه برداری از مذاب،کنترل دمای مذاب حین ریخت،کنترل گازهای هیدروژن و اکسیژن در هنگام ذوب و ریخت

 • عمليات حرارتى : كنترل سختى ساختار حاصل ازعمليات حرارتی کنترل سختی حاصل، کنترل ساختارمیکروسکوپی و ماكروسكوپی

_

واحد آزمایشگاه

آزمایش و آزمون جز اساسى هر فعاليت مهندسى است. در بسیاری از موارد فرایند پیچیدە تولید مواد هنگام آلیاژ سازی و شکل دادن مقاطع و همچنین درمونتاژ مقاطع که به منظور ایجاد یک فرایند مهندسی ( با هدف بر آورده کردن یک هدف خاص ) مونتاژ می شوند بازرسی و آزمون باید صورت گیرد.
آزمون های مورد استفاده در این بخش را میتوان به دو دسته كلى تقسيم كرد:

 •  آزمون های تعیین خواص مواد
 •  آزمون های تعیین درستی مواد

آزمون های دسته اول عموما از نوع مخرب هستند که بر روی نمونه های مواد انجام میشوند و ضمن انجام آزمایشنمونه آسیب می بیند. بررسی ساختار میکروسکوپی قطعه پس ازعمليات حرارتى وهمچنين بيلت ها بعداز عمليات ريخت توسط ميكروسكوپ، تعيين سختى مقاطع توسط سختى سنجي ونيورسال و تعيين آلياژ دقيق مقاطع وبيلت ها توسط دستكاه کوانتومتری ازجمله آزمنهاییهستندکهدراین بخش توسط مهندسین مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند.
اگر نمونه آزمایش به درستی انتخاب و آماده شود نتیجه آزمون باید بیانگر خواص توده ی ماده ای که نمونه از آن برداشته شده است باشد.
آزمون های دسته دوم ماهیت غیر مخرب دارند و برای بررسی ترک های سطحی یا داخلی ماده یا فرآوردههای نهایی به کار می رود. این آزمون ها بنا به ماهیتشان به قطعه مورد آزمایش آسیب وارد نمی سازند در این آزمون ها نمونه برداری ضرورتی ندارد چرا که درصورت لزوم میتوان قطعه اصلی را مورد بررسی قرار داد.مانند تست آلتراسونیک که توسط کارشناس مربوط به این بخش بر روی تمام مقاطع توپر وضخیمتولیدی انجام میگیرد.

_
آزمایشگاه این مجموعه یکی از مجهزترین آزمایشگاههای کشور در صنعت آلومینیوم است و دستگاههای پیشرفته و به روز زیر را در اختیار دارد:
 •  دستگاه کوانتومتری جهت اندازهگیری عناصر تأثیرگذار در آلیاژهای مختلف آلومینیومی
 •  دستگاه میکروسکوپ متالوگرافی و پالریزاسیون جهت بررسی ساختار مواد و مقاطع تولیدی
 •  دستگاههای آزمایشگاهی شیمی جهت آزمایش و اندازهگیری مواد زیرسازی رنگ پودری )کرومات( و آنودایزینگ
 •  دستگاه برش و پولیشر دوقلوی اتوماتیک جهت آماده سازی نمونههای متالوگرافی
 •  گان و کوره آزمایشگاهی جهت تست رنگهای پودری
 •  دستگاه آزمون اولتراسونیک
 •  دستگاه هدایت الکتریکی
 •  دستگاه سختیسنج و پرتابل
 •  دستگاههای اندازهگیری ابعاد و اندازه
 •  دستگاه ضخامت سنج، فام سنج و شید سنج
 •  دستگاه تست مقاومت پلیامید برای پروفیلهای ترمال بریک
 •  دستگاه تست کشش، خمش و فشار
  این توانمندی منحصر به فرد ما را قادر ساخته تا محصوالتی با کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر را تولید و
  به بازار عرضه نماییم.