_

واحد لیبل و بسته بندی

پروفیل هـای تولیـد شـده پـس از تائیـد نهایـی واحد کنتـرل کیفیت در این قسـمت با نهایـت دقت و ظرافـت و اسـتحکام لیبل و بسـته بندی میشـوند.
از دیگـر قابلبتهـای ایـن واحـد، امکان لیبل زدن پروفیلها درسـه جهت مختلف به صـورت همزمان،با اسـتفاده از ماشین آلات پیشـرفته نیز وجود دارد.