طراحی قالب و ساخت آن مهم ترین جنبه فرایند اکستروژن می باشد

عوامل بسیار زیادی بر روی طراحی قالب تاثیر دارند عواملی مانند:
روش اکستروژن ،تاسیسات اکستروژن ،شناخت مقطع و پروفیل ،دقت ابعادی پروفیل ها ،خصوصیات آلیاژ مورد اکستروژن و تجربه و مهارت فرد طراح و سازنده قالب که نقش حیاتی در تولید بهینه قالب ها دارد .

_

واحد طراحی و ساخت قالب

تجربه سالهای متمادی پشت طراحی و ساخت قالب های اکستروژن آلومینیومی با پیچیدگی مقاطع ، ضخامت و کیفیت سطحی آن ها قرار دارد . بعضی از این مهارت ها با قوانین تجربی به دست آمده ولی در کل طراحی قالب اکستروژن وابسته به قضاوت شخصی ، بینش و تجربه ی طراح است .
هیچ دو قالبی با یک طراحی ،ماده وسختی و کیفیت سطحی دقیقا مشابه به هم وجود ندارد. وجود رابطه نزدیک بین طراح و سازنده قالب و اپراتور پرس و تصحیح کننده قالب برای کنترل تلرانس ها و تولید مناسب نیاز است.
در کلیه عملیات اکستروژن سه هدف اساسی دنبال می شود که عبارتند از:
1-سهولت سیلان فلز
2-پایداری ابعادی
3-سطح تمام شده مطلوب

ماهیت اصلی اکستروژن کاملا ساده است ولی عوامل فرایندی زیادی شامل طراحی ، اصلاح قالب ، تنظیم تجهیزات ، انتخاب آلیاژ مناسب و نسبت اکستروژن تعیین کنندگان اصلی تولید موفق مقاطع می باشند.
واحد طراحی و ساخت قالب شرکت بهمن پروفیل در ابتدای پروسه طراحی اطلاعاتی نظیر کاربرد نهایی محصول که تعیین کننده بسیاری از پارامتر های تولیدی می باشند را از مشتری جمع آوری می نماید.کاربردهایی نظیر ماشین کاری ، عملیات سطحی ومحیط مورد استفاده محصول که کمک فراوانی به انتخاب آلیاژ مناسب جهت تولید محصول نهایی خواهد کرد.همچنین باید بدانیم که کیفیت سطحی و شکل نهایی پروفیل ارتباط مستقیم با قالب آن دارد.