سیستم نرده شیشه‌ای S60

سیستم نرده شیشه‌ای S60

 

نام قطعه کد ردیف
پایه اصلی
کاور
پروفیل تثبیت کننده
ناودانی
دستگیره
نگهدارنده تثبیت کننده
تاکوز شیشه
شیشه لمینت شده
لاستیک دستگیره
242501
242503
242502
242505
242504
242506
242507

300L

1
2
3
4
5
6
7
8
9

سیستم نرده شیشه ای S60
سیستم نرده شیشه ای s60
سیستم نرده شیشه ای s60

کاور منحنی

0.650
242503

کاور تخت

0.790
242508

پروفیل شیشه گیر

1.250

232101

profile name

weight(Kg/m)

code

 

پروفیل دستگیره
0.475
242510

پروفیل دستگیره
0.510
242509

پروفیل دستگیره
0.890
242504

profile name

weight(Kg/m)

code

سیستم نرده شیشه ای

نگهدارنده تثبیت کننده
0.110
2425006

ناودانی
0.230
242505

پروفیل تثبیت کننده
1.455
242502

profile name

weight(Kg/m)

code

 

سیستم نرده شیشه ای

دستگیره
1.340
8406

دستگیره
1.265
8701

شیشه گیر
2.370
10411

شیشه گیر
1.905
8702

profile name

weight(Kg/m)

code

سیستم نرده ای

تاکوز نصب شیشه
_
L301

لاستیک سه خط کاور
0.0410
L303

لاستیک دستگیره
0.220
L300

profile name

weight(Kg/m)

code

سیستم نرده شیشه ای