نمای کرتین وال رینفورس CX 65

نمای کرتین وال یوچنل

نام قطعه کد ردیف
پروفیل افقی
پروفیل نگهدارنده شیشه
درپوش نگهدارنده شیشه
درپوش پروفیل افقی
لاستیک دماغه
لاستیک نگهدارنده شیشه
لاستیک پروفیل افقی
پیچ
232402
232406
232407
2324051
2
3
4
5
6
7
8

 

نمای-کرتین-وال-رینفورس-

 

نام قطعه کد ردیف
پروفیل عمودی
نگهدارنده شیشه
درپوش نگهدارنده شیشه
درپوش پروفیل عمودی
الستیک دماغه
لاستیک نگهدارنده شیشه
لاستیک پروفیل عمودی
232401
232406
232407
232404


1
2
3
4
5
6
7

 

 

نام قطعه کد ردیف
پروفیل عمودی
تقویت کننده داخل پروفیل عمودی
الستیک پروفیل عمودی
پروفیل بازشو
یراق کلنگی
الستیک دماغه
الستیک پروفیل بازشو
نوار درزبندی شیشه
چسب سوپر سیلیکون
الستیک آب بندی شیار ها
پروفیل نگهدارنده فریم
پر کننده پروفیل عمودی و فریم
232202


232207


232225

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12